telefon: +48 503047266
mail: fundacja@spectrumliberi.org

Czym zajmuje się fundacja

Nasze Programy Fundacyjne powstają z myślą o dzieciach i dorosłych ze spektrum autystycznym oraz ich rodzinach. Zdajemy sobie sprawę, że nasi Podopieczni mają różne potrzeby i trudności. Nasza oferta programowa jest skierowana do jak najszerszej grupy Podopiecznych i rodziców.

Terapia pedagogiczna

Założeniem terapii jest stymulacja rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalno-motywacyjnego oraz mocnych stron dziecka, a także wyrównywanie deficytów rozwojowych. Są to oddziaływania, które wspomagają rozwój dziecka niepełnosprawnego, pozwalają na nabycie nowych umiejętności, pomagają w niwelowanie zachowań negatywnych i niepożądanych. Celem terapii jest wdrożenie dziecka do takich umiejętności, które pomogą mu sprawnie funkcjonować w każdej sytuacji dnia codziennego.

Trening Umiejętności Społecznych

Celem treningu jest wzmocnienie umiejętności społecznych i lepsza samoocena. Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera zaznają wielu niepowodzeń w relacjach z rówieśnikami, co prowadzi często do unikania tych kontaktów i obniżenia samooceny. W terapii dziecka ze spektrum autyzmu chcemy wypracować zachowania społecznie akceptowane i wyuczyć sprawności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym.
Dziecko z autyzmem nie rozwija spontanicznie swych zdolności komunikacyjnych i społecznych. Jest to bardzo duży problem, gdyż stopień rozwinięcia tych umiejętności wpływa na poziom akceptacji dziecka przez środowisko społeczne, w którym się znajduje.

 

Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z diagnozy). Terapia ta zwana „naukową zabawą” odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To zaś motywuje dziecko do dalszego wysiłku. W trakcie terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności.

Muzykoterapia

Muzykoterapia prowadzona zarówno w formie grupowej jak i indywidualnej – uczestnicy terapii – dzieci z zaburzeniami rozwojowymi pracują nad sferą komunikacji poprzez działania muzyczne. Metody pracy głównie wykorzystywały elementy Muzykoterapii Kreatywnej opartej na działaniach aktywnych uczestników terapii: gra na instrumentach, dialogi instrumentalne, śpiew, ruch do muzyki, improwizacje instrumentalne, wokalne, ruchowe, tworzenie własnych piosenek czy utworów (swobodne granie bez przygotowania); liczne techniki improwizacyjne takie jak: dialogowanie, naśladowanie, obramowywanie, podtrzymywanie, akompaniowanie stworzone oraz opracowane przez T. Wigrama.

 

Arteterapia

Działania artystyczne są sposobem na wyrażenie siebie, a wie o tym doskonale każdy plastyk, tancerz, czy muzyk. Często podopieczni poprzez sztukę są w stanie się otworzyć. Jest to bezcenne, bo tylko wtedy terapeuta może im pomóc. Należy podkreślić, że w arteterapii nie trzeba mieć żadnych uzdolnień w kierunku określonej dziedziny sztuki, to nie ma znaczenia. Działanie terapeutyczne ma sam proces twórczy.

EEG Biofeedback

EEG Biofeedback jest formą neurorehabilitacji poprawiającą funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego poprzez modyfikację czynności bioelektrycznej mózgu. Wykorzystuje efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego (ang. biofeedback) do modyfikacji fal mózgowych. Ta nieinwazyjna metoda terapeutyczna zakłada, iż aktywność bioelektryczna mózgu odzwierciedla stan psychofizjologiczny oraz że można samodzielnie modyfikować fale mózgowe i kontrolować je.  Na podstawie diagnostyki QEEG oraz indywidualnie dobranego protokołu treningowego dąży się do poprawy funkcjonowania mózgu. EEG Biofeedback znajduje zastosowanie w terapii dzieci i osób dorosłych ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i psychologicznym, a także u osób zdrowych, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie psychofizjologiczne.

Dogoterapia

Nasi Podopieczni korzystają z terapii z udziałem psa. Metoda dogoterapeutyczna wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Terapia tego rodzaju jest jedną z dziedzin zooterapii. Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii, wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Dogoterapia to emocjonalny kontakt, więź pomiędzy podopiecznym i psim terapeutą. Ta niezwykła więź motywuje dziecko do pracy. Metoda ta, pozytywne rezultaty zawdzięcza cechom psa, jego oddaniu, trosce i przyjaźni jaką obdarza on ludzi.

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne są formą pomocy, z której może skorzystać każdy, kto takiej pomocy potrzebuje. Rozmowa z psychologiem pozwala na omówienie aktualnych bolączek życiowych, rodzinnych lub emocjonalnych. Zadaniem psychologa nie jest rozwiązanie problemów pacjenta, ale wysłuchanie go i zaproponowanie metodę pracy nad ich rozwiązaniem. Konsultacje prowadzimy również w grupach wsparcia.


Szkolenia

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych oraz instytucji publicznych

Oferujemy szkolenia dla rad pedagogicznych i instytucji publicznych w celu poznania i zrozumienie zaburzenia rozwojowego jakim jest spektrum autyzmu. Liczymy na wzrost wiedzy nauczycieli szkół masowych na temat praktycznych sposobów postępowania z dzieckiem autystycznym. Szkolenia są również kierowane do pracowników instytucji publicznych, którzy mają kontakt z potencjalnym petentem z autyzmem.


Akcje społeczne

Od kilku lat prowadzimy kampanie społeczne na rzecz osób z autyzmem. W ostatnich latach zorganizowaliśmy szereg akcji plenerowych, aby dotrzeć do społeczeństwa z odpowiednią wiedzą i apelem o tolerancję i uwagę.