telefon: +48 503047266
mail: fundacja@spectrumliberi.org

Ogłoszenie o naborze uczestników

Fundacja Spectrum Liberi ogłasza nabór do realizowanego projektu w ramach konkursu: "Śląskie przyjazne niepełnosprawnym" ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia.

W ramach projektu "Wychodzimy do ludzi" zapraszamy uczestników ze zdiagnozowanym autyzmem do udziału w warsztatach. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: fundacja@spectrumliberi.org do dnia 31.08.2023 r.

Fundacja Spectrum Liberi zrealizuje w Chorzowie projekt mający na celu umożliwienie aktywnego udziału w życiu społecznym 12 osobom w wieku od 8-17 ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem i zespołem Aspergera zamieszkującym woj. śląskie poprzez przeprowadzenie zajęć dostosowanych do możliwości poszczególnego beneficjenta oraz praktyczne sprawdzenie nabytych umiejętności w trakcie wyjść i wyjazdów. 

Celem projektu będzie przygotowanie tej grupy do aktywności społecznej poprzez trening umiejętności społecznych oraz wsparcie relacji z otoczeniem zewnętrznym. Projekt będzie prowadzony w sposób ciągły przez okres 3 miesięcy z udziałem wykwalifikowanych specjalistów i wolontariuszy w dostosowanych odpowiednio salach terapeutycznych oraz w formie wyjść i wyjazdów związanych z aktywnością społeczną. 

Realizowane bloki tematyczne będą skoncentrowane na tym, aby uczestnicy projektu mieli możliwość aktywnego udziału w życiu społecznym pomimo ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Jednocześnie zaangażowane zostaną osoby i instytucje zewnętrzne np. Centrum Kulinarne, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, ratownika medycznego, harcerze. Wszystkie te osoby związane będą z tematami bezpiecznego zachowania na zewnątrz i w środowisku domowym, co dla beneficjentów jest podstawową umiejętnością, którą muszą w sposób ciągły ćwiczyć, aby mieć szansę poruszania się i funkcjonowania w społeczeństwie. 

Dzieci zostaną objęte Treningiem Umiejętności Społecznych w formie różnorodnych warsztatów. Trening umiejętności społecznych rozwija świadomość własnego ciała i własnej osoby, ogranicza zachowania niepożądane i stereotypowe, poszerza zasób słownictwa i umiejętności komunikacyjnych, rozwija zainteresowania i pobudza do nawiązywania interakcji z rówieśnikami. Dzięki niemu dziecko uczy się umiejętności podejmowania decyzji i wyrażania własnych potrzeb i emocji. Dzieci będą przydzielone do 3 grup, dobranych pod względem wieku i stopnia funkcjonowania. 

1. Warsztat “Bezpieczny wypoczynek” prowadzony przez certyfikowanego trenera Treningu Umiejętności Społecznych w wymiarze 3 godzin w każdej z 3 grup i doświadczonego harcerza wolontariusza, w trakcie którego ćwiczone będą umiejętności związane z położeniem geograficznym, kompletowaniem ekwipunku wycieczkowego, doborem ubioru, określaniem warunków atmosferycznych, zachowania przy zmiennej pogodzie, dbaniem o własne bezpieczeństwo itd.  

2. Warsztat “Bezpieczny wypoczynek – wyjazd w góry i nad wodę” Uczestnicy wezmą udział w 2 wyjazdach w trakcie których w formie praktycznej sprawdzą nabyte umiejętności. Jeden z wyjazdów będzie w góry, natomiast drugi nad wodę. W trakcie wyjazdu nad wodę odbędzie się spotkanie ze specjalistą ratownictwa wodnego i harcerzami obsługującymi ośrodek wraz z możliwością pływania łodziami żaglowymi w przypadku dobrej pogody na akwenie pławniowickim. Podczas wyjazdów przewidujemy udział drugiego trenera TUS, który będzie wspomagał działanie. Czas: 9 godzin – wyjazd w góry.

3. Warsztat “Bezpieczne samopoczucie” W formie warsztatowej prowadzący TUS wraz wolontariuszem pielęgniarką przeprowadzi zajęcia dotyczące dbania o swoje zdrowie. Przetrenują z pielęgniarką możliwości wyrażania, zgłaszania i określania samopoczucia. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli sprawdzić nabyte umiejętności w i przetrenować formy i zasady badania medycznego.  

4. Warsztat “Bezpieczeństwo w szkole” W formie warsztatowej z psychologiem każda grupa w obecności prowadzącego TUS odbędzie 3 godzinne spotkanie dotyczące nabycia umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w szkole w sferze emocjonalnej. Dzieci przećwiczą możliwości obrony przed agresywnym zachowaniem ze strony innych uczniów szkole (wyśmiewanie, dokuczanie, bicie, prowokowane, namawiane do robienia czegoś złego), spróbują przetrenować sposób asertywnego zachowania, umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, których nie rozumieją, przedstawimy im potencjalne zagrożenia wynikające z przebywania w dużym środowisku szkolnym.  

5. Warsztat “Bezpieczeństwo na ulicy i w otoczeniu – spotkanie z policjantem i strażakiem” Każda z grup odbędzie  spotkanie z policjantem w obecności prowadzącego TUS dotyczące bezpiecznego zachowania się na ulicy, umiejętności szukania pomocy w sytuacjach zagrożenia. Ponadto każda z grup odbędzie spotkanie w obecności prowadzącego TUS ze strażakiem dotyczące bezpiecznego zachowania się w domu, w razie zagrożenia pożarowego, używania urządzeń elektrycznych typu suszarka, lokówka, kuchenka gazowa itp.

6. Warsztaty kulinarne w Centrum Kulinarnym W celu poszerzenia umiejętności przygotowywania posiłków i napojów oraz umiejętności kulinarnych odbędą się Warsztaty w Centrum Kulinarnym na profesjonalnych stanowiskach kuchennych pod opieką doświadczonych kucharzy wolontariuszy. 

7 .Warsztaty “Bezpieczeństwo moje i innych” – warsztaty z ratownikiem medycznym podzielone na bloki zajęciowe. I Blok (3 godziny): * Rozpoznanie zagrożenia i powiadomienie Centrum powiadamiania Ratunkowego * Bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy osobie poszkodowanej * BLS – Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne wykorzystanie AED defibrylatora. II Blok zajęć (3 godziny): * układanie osoby poszkodowanej w pozycję boczną * opatrywanie ran * działanie w przypadku oparzenia, zażycie zbyt dużej ilości leków/zatrucia *postępowanie podczas krwotoku z nosa * Ipomoc w przypadku Epilepsj.i III Blok zajęć (3 godziny): *postępowanie w przypadku złamania * ukoszenia owadów/ gadów * postępowanie w przypadku przegrzania organizmu * przypomnienie RKO sprawdzenie umiejętności * omówienie karty życia. 

Grupa docelowa
Dzieci: 12 osób w wieku 8-17 lat z terenu województwa śląskiego

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: fundacja@spectrumliberi.org do dnia 31.08.2023 r.