Misja > Wolontariat

Wolontariat

Mo偶esz zaanga偶owa膰 si臋 razem z聽nami i聽przyczyni膰 si臋 do聽polepszenia 偶ycia niepe艂nosprawnych dzieci. Je偶eli chcesz podzieli膰 si臋 swoim czasem – zosta艅 wolontariuszem Spectrum Liberi!

Fundacja Spectrum Liberi oferuje Ci przyjazn膮 atmosfer臋 wsp贸艂pracy i szerok膮 gam臋 aktywno艣ci.

Zostaj膮c wolontariuszem naszej Fundacji chcesz pomaga膰 potrzebuj膮cym.

Warunki wsp贸艂pracy z wolontariuszami

Wolontariusze podpisuj膮 z Fundacj膮 Spectrum Liberi porozumienie o wsp贸艂pracy, w kt贸rym okre艣la si臋 m.in. czas trwania wsp贸艂pracy, rodzaj pracy 艣wiadczonej na rzecz konkretnego programu lub projektu, a tak偶e minimaln膮 ilo艣膰 czasu, jak膮 wolontariusz zobowi膮zuje si臋 po艣wi臋ca膰 na wsp贸艂prac臋.

Fundacja Spectrum Liberi wymaga od wolontariusza pracuj膮cego bezpo艣rednio z dzie膰mi dostarczenia poni偶szych dokument贸w:

 • za艣wiadczenia o niekaralno艣ci.
 • za艣wiadczenia lekarskiego zgodnie z Art. 98 ust.3.

 

Wolontariusz Spectrum Liberi powinien m.in:

 • rzetelnie wykonywa膰 zadania, kt贸re zosta艂y z nim uzgodnione,
 • zdawa膰 sobie spraw臋 z odpowiedzialno艣ci zwi膮zanej ze swoj膮 prac膮,
 • utrzymywa膰 regularny kontakt z osob膮 odpowiadaj膮c膮 za monitorowanie jego zada艅,
 • przestrzega膰 zasad BHP.
  Skontaktuj si臋 z nami poprzez maila lub telefonicznie.

Ustawa o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawowym aktem prawnym reguluj膮cym wolontariat jest Ustawa o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie. Ujednolicony tekst ustawy jest do pobrania z serwer贸w Kancelarii Sejmu RP.

Komentarz do ustawy jest dost臋pny w Bibliotece Wolontariatu.

Kogo wspieraj膮 wolontariusze

Ustawa o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie bardzo jasno precyzuje instytucje i organizacje w kt贸rych mo偶e dzia艂a膰 wolontariusz. S膮 to przede wszystkim podmioty, kt贸re dzia艂aj膮 non-profit, to znaczy nie s膮 nastawione na generowanie zysku.

Wolontariat jest mo偶liwy w nast臋puj膮cych podmiotach:
– organizacje pozarz膮dowe, organizacje pozarz膮dowe (zwane tak偶e NGO z angielskiego Non Governmental Organizations) s膮 najwi臋ksz膮, a tak偶e najbardziej otwart膮 na wolontariuszy grup膮 podmiot贸w korzystaj膮cych. Nale偶膮 do niej przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje ale, o czym nie zawsze si臋 pami臋ta, organizacjami pozarz膮dowymi s膮 tak偶e zwi膮zki zawodowe, partie polityczne, organizacje pracodawc贸w, niekt贸re kluby sportowe, Ochotnicze Stra偶e Po偶arne oraz Polski Czerwony Krzy偶.

Organizacje ko艣cielne

Organizacjami ko艣cielnymi s膮 potocznie zwane wszytstkie osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia艂aj膮ce na podstawie przepis贸w o stosunku Pa艅stwa do Ko艣cio艂a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pa艅stwa do innych ko艣cio艂贸w i zwi膮zk贸w wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno艣ci sumienia i wyznania.

Ko艣cio艂y i zwi膮zki wyznaniowe, opr贸cz dzia艂alno艣ci skupionej wok贸艂 kultu religijnego mog膮 tak偶e prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 charytatywn膮, opieku艅cz膮, o艣wiatowo-wychowawcz膮 oraz przeciwdzia艂a膰 patologiom spo艂ecznym. W zakresie wykonywanych przez siebie dzia艂a艅 mog膮 korzysta膰 z pomocy wolontariuszy. Przyk艂adem takich organizacji s膮 chocia偶by Caritas prowadzone przez poszczeg贸lne diecezje w Ko艣ciele Katolickim, Diakonia w Ko艣ciele Ewangelicko-Augsburskim czy Eleos w Autokefalicznym Ko艣ciele Prawos艂awnym.

Stowarzyszenia jednostek samorz膮du terytorialnego

Jednostki samorz膮du terytorialnego, to znaczy wojew贸dztwa, powiaty i gminy, mog膮 tak偶e zak艂ada膰 swoje stowarzyszenia, w celu wsp贸lnej realizacji niekt贸rych cel贸w. S膮 to na przyk艂ad stowarzyszenia gmin lub zwi膮zki miast.

Sp贸艂dzielnie socjalne

Sp贸艂dzielnia socjalna jest specyficzn膮 form膮 przedsi臋biorstwa spo艂ecznego. Tworz膮 j膮 w wi臋kszo艣ci osoby zagro偶one marginalizacj膮 ze wzgl臋du na bezrobocie, niepe艂nosprawno艣膰 czy chorob臋 psychiczn膮, kt贸re maj膮 trudno艣ci w znalezieniu pracy. Praca w sp贸艂dzielniach socjalnych daje im szans臋 na aktywizacj臋 spo艂eczn膮 i zawodow膮, integracj臋, podniesienie swoich kwalifikacji.

Sp贸艂ki akcyjne i sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮

Wolontariat jest mo偶liwy tylko w takich sp贸艂kach, kt贸re nie dzia艂aj膮 w celu osi膮gni臋cia zysku, przeznaczaj膮 ca艂o艣膰 dochodu na realizacj臋 cel贸w statutowych oraz nie przeznaczaj膮 zysku do podzia艂u mi臋dzy swoich udzia艂owc贸w, akcjonariuszy i pracownik贸w. Wszystkie te warunki musz膮 by膰 spe艂nione i opisane w statucie sp贸艂ki, w przeciwnym razie wolontariat w takim podmiocie nie b臋dzie mo偶liwy.

Kluby sportowe

Wolontariat jest mo偶liwy tylko w klubach b臋d膮cych sp贸艂kami dzia艂aj膮cymi na podstawie przepis贸w ustawy o sporcie, kt贸re nie dzia艂aj膮 w celu osi膮gni臋cia zysku oraz przeznaczaj膮 ca艂o艣膰 dochodu na realizacj臋 cel贸w statutowych oraz nie przeznaczaj膮 zysku do podzia艂u mi臋dzy swoich udzia艂owc贸w, akcjonariuszy i pracownik贸w. Wszystkie te warunki musz膮 by膰 spe艂nione i opisane w statucie klubu, w przeciwnym razie wolontariat w takim podmiocie nie b臋dzie mo偶liwy.

Organy administracji publicznej

Organy administracji publicznej, s膮 to wszystkie urz臋dy rz膮dowe i samorz膮dowe, takie jak ministerstwa, urz臋dy wojew贸dzkie, marsza艂kowskie, starostwa powiatowe, urz臋dy gmin i miast. Cz臋艣膰 z nich w niekt贸rych swoich dzia艂aniach realizuje przedsi臋wzi臋cia dochodowe, dlatego wolontariat jest w nich mo偶liwy tylko poza prowadzon膮 przez nie dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮.

Jednostki podleg艂e administracji publicznej

Wolontariat jest mo偶liwy w jednostkach organizacyjnych podleg艂ych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wy艂膮czeniem prowadzonej przez te jednostki dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Administracja publiczna powo艂uje do 偶ycia, finansuje i nadzoruje r贸偶ne inne podmioty s艂u偶膮ce spo艂eczno艣ci. S膮 to mi臋dzy innymi instytucje kultury 鈥 czyli na przyk艂ad muzea, biblioteki, teatry, instytucje edukacyjne 鈥 takie jak szko艂y, przedszkola, 艣wietlice, czy chocia偶by instytucje opieki spo艂ecznej.

Podmioty lecznicze

Podmioty lecznicze to podmioty, kt贸re realizuj膮 dzia艂alno艣膰 lecznicz膮, bez wzgl臋du na form臋 samego podmiotu 鈥 niezale偶nie od tego, czy jest to organizacja pozarz膮dowa, sp贸艂ka, publiczny lub niepubliczny zak艂ad opieki zdrowotnej.

Wolontariat jest mo偶liwy w zakresie wykonywanej przez nie dzia艂alno艣ci leczniczej, czyli na przyk艂ad przy udzielaniu 艣wiadcze艅 leczniczych w szpitalu, hospicjum, przy piel臋gnacji i rehabilitacji pacjent贸w, czy dzia艂alno艣ci polegaj膮cej na promocji zdrowia.

Czy wolontariat zawsze jest mo偶liwy?

Wiele z wymienionych powy偶ej podmiot贸w mo偶e, ale nie musi korzysta膰 z pomocy wolontariuszy. Czasami ci臋偶ko jest tak偶e stwierdzi膰, czy dana instytucja zgodnie z prawem mo偶e wsp贸艂pracowa膰 z wolontariuszami. W takim wypadku dobrze jest skonsultowa膰 si臋 z ekspertami Centr贸w Wolontariatu, kt贸rzy pomog膮 w jednoznacznym okre艣leniu mo偶liwo艣ci wolontariatu w danym podmiocie.

Czy wolontariusze mog膮 wspiera膰 bezpo艣rednio osoby potrzebuj膮ce, czy tylko organizacje i instytucje?
Ustawa definiuje wolontariat jako dzia艂ania osoby 鈥 wolontariusza, na rzecz konkretnego podmiotu 鈥 organizacji lub instytucji. Mo偶e si臋 wydawa膰, 偶e taka konstrukcja wolontariatu uniemo偶liwia pomoc wolontariuszy osobom potrzebuj膮cym, jednak nie do ko艅ca jest to prawd膮.

Musimy pami臋ta膰, 偶e organizacje spo艂eczne i instytucje dzia艂aj膮 na rzecz spo艂eczno艣ci i realizuj膮 w ten spos贸b cele, do kt贸rych zosta艂y powo艂ane. Wolontariusz mo偶e 艣wiadczy膰 us艂ugi na rzecz: cz艂onk贸w organizacji w kt贸rej jest wolontariuszem,
beneficjent贸w, czyli odbiorc贸w dzia艂a艅 organizacji lub instytucji, w kt贸rej dzia艂a;
Wa偶ne jest to, aby wolontariusz zawsze dzia艂a艂 na rzecz podmiotu i dopiero poprzez ten podmiot jego pomoc dociera艂a do potrzebuj膮cych. Gwarantuje to opiek臋 danej instytucji lub organizacji nad przebiegiem wolontariatu, wsparcie koordynatora, ale tak偶e gwarantuje bezpiecze艅stwo i komfort wsp贸艂pracy wolontariuszowi oraz odbiorcy jego pomocy.

Aspekty formalno-prawne – Ustawa o wolontariacie

Ka偶da organizacja, kt贸ra planuje uruchomienie programu wolontariatu musi w pierwszej kolejno艣ci dok艂adnie zapozna膰 si臋 z obowi膮zuj膮c膮 w Polsce Ustaw膮 o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 r., znowelizowan膮 22 stycznia 2010 r.). Ustawa nak艂ada bowiem na organizacj臋 obowi膮zki oraz daj臋 wolontariuszom okre艣lone prawa.

Wolontariusze mog膮 m.in: wykonywa膰 艣wiadczenia na rzecz okre艣lonych w ustawie podmiot贸w (m.in. organizacji pozarz膮dowych w zakresie po偶ytku publicznego, z wy艂膮czeniem prowadzonej przez nie dzia艂alno艣ci gospodarczej, oraz na rzecz innych podmiot贸w, kt贸re mog膮 prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego, a tak偶e na rzecz organ贸w administracji publicznej, z wy艂膮czeniem prowadzonej przez nie dzia艂alno艣ci gospodarczej); zawrze膰 porozumienie wolontariackie z podmiotem, na rzecz kt贸rego wykonuj膮 艣wiadczenia (do 30 dni porozumienie mo偶e by膰 zawarte ustnie, ale na 偶膮danie wolontariusza lub po up艂ywie 30 dni powinno by膰 zawarte na pi艣mie);
otrzyma膰 za艣wiadczenie o wykonywaniu przez nich 艣wiadcze艅 na rzecz danej organizacji (wraz z podaniem zakresu tych 艣wiadcze艅).
Organizacja czy instytucja wsp贸艂pracuj膮ca z wolontariuszami ma m.in. obowi膮zek:

 • poinformowa膰 wolontariusza o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpiecze艅stwa zwi膮zanym z wykonywanymi 艣wiadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagro偶eniami;
 • wyda膰 na pro艣b臋 wolontariusza za艣wiadczenie o wykonaniu przez niego 艣wiadcze艅;
 • zapewni膰 wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego 艣wiadcze艅, a w razie potrzeby tak偶e odpowiednie 艣rodki ochrony indywidualnej;
 • pokrywa膰 koszty podr贸偶y s艂u偶bowych i diet 鈥 na takich samych warunkach jak innym pracownikom oraz inne niezb臋dne koszty ponoszone przez wolontariusza zwi膮zane z wykonywaniem 艣wiadcze艅 na rzecz korzystaj膮cego. Ustawa dopuszcza jednak mo偶liwo艣膰 zwolnienia organizacji z obowi膮zku zwrotu wymienionych koszt贸w, je艣li wolontariusz z艂o偶y w tej sprawie o艣wiadczenie na pi艣mie;
 • poinformowa膰 wolontariusza o przys艂uguj膮cych mu prawach i ci膮偶膮cych obowi膮zkach;
  zapewni膰 ubezpieczenie od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w wolontariuszom, kt贸rzy wykonuj膮 艣wiadczenia przez okres nie d艂u偶szy ni偶 30 dni;
 • Wolontariusz powinien mie膰 kwalifikacje i spe艂nia膰 wymogi odpowiadaj膮ce rodzajowi wykonywanych 艣wiadcze艅, je偶eli takie wymagania wynikaj膮 z innych przepis贸w.

Wolontariusz powinien osobi艣cie wykonywa膰 艣wiadczenia, kt贸rych si臋 podj膮艂 na mocy porozumienia. 艢wiadczenia te powinny by膰 wykonywane w czasie okre艣lonym wsp贸lnie z wolontariuszem i w zakresie okre艣lonym w porozumieniu z zachowaniem nale偶ytej staranno艣ci i sumienno艣ci.

Porozumienie z wolontariuszem powinno zawiera膰 istotne elementy, takie jak zakres obowi膮zk贸w oraz czas wykonywanej pracy. Mo偶na dopisa膰 kwestie wystawienia za艣wiadczenia, zobowi膮zania do zwrotu koszt贸w podr贸偶y albo o艣wiadczenie wolontariusza, 偶e zwalnia on organizacj臋 z tego obowi膮zku.

Czy mog臋 zosta膰 wolontariuszem?

Decyduj膮c si臋 na rozpocz臋cie pracy w charakterze wolontariusza, zapewne zadajesz sobie pytania, czy nadaj臋 si臋 do tej roli? Czy posiadam odpowiednie umiej臋tno艣ci, kt贸re pomog膮 mi w tej pracy, czy dysponuj臋 wystarczaj膮c膮 ilo艣ci膮 czasu, czy jestem w odpowiednim wieku? W膮tpliwo艣ci mo偶e by膰 wiele, natomiast odpowied藕 jest jedna.

Ka偶dy mo偶e by膰 wolontariuszem, warto jednak pami臋ta膰, 偶e nie ka偶dy wolontariat jest odpowiedni dla ka偶dego.
Wa偶ne jest, aby艣 posiada艂 odpowiednie predyspozycje do dzia艂a艅, kt贸rych podejmiesz si臋 w ramach wolontariatu. Nie znaczy to, 偶e do pracy z dzie膰mi konieczne jest uko艅czenie studi贸w pedagogicznych 鈥 w tym przypadku, aby by膰 wolontariuszem nale偶y przede wszystkim posiada膰 kompetencje do pracy dzie膰mi: by膰 komunikatywnym, potra铿伳 zagospodarowa膰 im wolny czas, przede wszystkim lubi膰 je i mie膰 z nimi dobry kontakt.

Przed podj臋ciem jakiejkolwiek aktywno艣ci wolontariackiej zastan贸w si臋, co chcesz robi膰 jako wolontariusz, w czym mo偶esz by膰 pomocny, jakie s膮 Twoje oczekiwania. Niezale偶nie od tego w jakim jeste艣 wieku, jakie posiadasz wykszta艂cenie, pogl膮dy, zawsze jest kto艣, kto czeka na Twoj膮 pomoc.

Jeste艣 niepe艂noletni, musisz uzyska膰 pisemn膮 zgod臋 rodzic贸w lub opiekun贸w prawnych na podj臋cie takiej dzia艂alno艣ci.

Je艣li jeste艣 osob膮 niepe艂nosprawn膮, jeste艣 na emeryturze, pracujesz zawodowo 鈥 Ciebie r贸wnie偶 potrzebujemy. Zawsze jest kto艣, kto czeka na Twoj膮 pomoc, u艣miech, porad臋, zawsze jest praca, kt贸r膮 mo偶esz pom贸c wykona膰.

Kim jest wolontariusz

S膮 ludzie, kt贸rzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia nios膮 pomoc, anga偶uj膮 si臋 w prac臋 na rzecz os贸b i instytucji dzia艂aj膮cych w r贸偶nych obszarach 偶ycia spo艂ecznego. Mo偶na ich spotka膰 mi臋dzy innymi w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy spo艂ecznej, muzeach i schroniskach dla zwierz膮t. Pracuj膮 w instytucjach publicznych, organizacjach pozarz膮dowych, plac贸wkach kultury, sportu i wielu innych. To wolontariusze.

Przed podj臋ciem takich aktywno艣ci, warto wiedzie膰, czym jest wolontariat. Ka偶dy ma swoje poj臋cie o wolontariacie 鈥 jednym kojarzy si臋 z towarzyszeniem chorym, niepe艂nosprawnym, rehabilitacj膮, opiek膮 nad dzie膰mi w domach dziecka, szpitalach. Dla innych wolontariat to zbi贸rki pieni臋dzy, 偶ywno艣ci, bezp艂atne porady prawne, t艂umaczenia. Ka偶dy buduje swoje skojarzenia dotycz膮ce wolontariatu na bazie wcze艣niejszych do艣wiadcze艅. Warto to poj臋cie sprowadzi膰 do wsp贸lnego mianownika, poda膰 wyr贸偶niki pracy wolontarystycznej.

Wolontariuszem jest ka偶da osoba fizyczna, kt贸ra dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 艣wiadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub os贸b indywidualnych wykraczaj膮c poza wi臋zi kole偶e艅sko-rodzinne.

Zasady wolontariatu zosta艂y opisane w ustawie o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie uchwalonej w 2003 roku.

Prawa i obowi膮zki wolontariusza

Zasady, na jakich mo偶e odbywa膰 si臋 wolontariat okre艣la ustawa o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie. Warto, aby艣 jako wolontariusz mia艂 艣wiadomo艣膰 swoich praw i obowi膮zk贸w z kt贸rych mo偶esz korzysta膰 anga偶uj膮c si臋 w wolontariat.

Obowi膮zki wolontariusza

Musisz posiada膰 kwalifikacje i spe艂nia膰 wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych 艣wiadcze艅.
Masz obowi膮zek wykonywania 艣wiadcze艅 zgodnie z zawartym porozumieniem.

Prawa wolontariusza

Masz prawo zawrze膰 porozumienie o wsp贸艂pracy z organizacj膮 lub instytucj膮, na rzecz kt贸rej dzia艂asz jako wolontariusz. W porozumieniu musi zosta膰 okre艣lony zakres Twoich obowi膮zk贸w, okres trwania porozumienia, mo偶liwo艣膰 i spos贸b jego rozwi膮zania oraz inne kwestie wa偶ne dla Ciebie i plac贸wki, w kt贸rej dzia艂asz. Je艣li Tw贸j wolontariat trwa d艂u偶ej ni偶 30 dni, to porozumienie musi by艣 zawarte w formie pisemnej. Je艣li Tw贸j wolontariat trwa nie d艂u偶ej ni偶 30 dni, to porozumienie mo偶e by膰 ustne, ale masz prawo 偶膮da膰 potwierdzenia go na pi艣mie. Masz prawo otrzyma膰 pisemne za艣wiadczenie o odbywaniu przez Ciebie wolontariatu, w tym o zakresie Twojej pracy.
Na Twoj膮 pro艣b臋 korzystaj膮cy mo偶e wystawi膰 pisemna opinie na temat Twojego wolontariatu.
Masz prawo do ubezpieczenia od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w oraz innego zaopatrzenia z tytu艂u wypadk贸w lub chor贸b zawodowych.
Masz prawo uzyska膰 informacj臋 o ryzyku dla zdrowia i bezpiecze艅stwa wynikaj膮cego z wykonywanych przez ciebie czynno艣ci oraz o zasadach ochrony przed zagro偶eniami.
Masz prawo do odpowiednich 艣rodk贸w ochrony indywidualnej w zale偶no艣ci od rodzaju 艣wiadcze艅 i zagro偶e艅 zwi膮zanych z ich wykonywaniem.
Masz prawo do pokrywania przez korzystaj膮cego koszt贸w Twoich podr贸偶y s艂u偶bowych i diet, na dotycz膮cych pracownik贸w zasadach okre艣lonych w odr臋bnych przepisach
Mo偶esz zwolni膰 korzystaj膮cego z tego obowi膮zku, ale tylko w formie pisemnej. Cz臋sto zwolnienie to jest cz臋艣ci膮 porozumienia.

Rozw贸j poprzez wolontariat

Zapewne wolontariat najcz臋艣ciej kojarzy Ci si臋 z robieniem zakup贸w dla os贸b starszych, pomaganiem niepe艂nosprawnym, odrabianiem lekcji z dzie膰mi lub te偶 opiek膮 nad zwierz臋tami w schronisku. W potocznym rozumieniu wolontariat postrzegamy jako altruistyczne dzia艂anie wyp艂ywaj膮ce z potrzeby serca. Czy jednak taka de铿乶icja oddaje sens oraz istot臋 dzia艂alno艣ci wolontariackiej? Zastan贸wmy si臋 wsp贸lnie! Najcz臋艣ciej wymienianymi pobudkami dzia艂a艅 wolontariackich s膮 przekonania moralne, religijne lub polityczne, jednak osoby zg艂aszaj膮ce si臋 w ostatnich latach do Centr贸w Wolontariatu coraz cz臋艣ciej twierdz膮, 偶e pragn膮 r贸wnocze艣nie zdoby膰 do艣wiadczenie i nowe umiej臋tno艣ci.

Koordynatorzy pracy wolontariackiej w organizacjach pozarz膮dowych, instytucjach publicznych, liderzy wolontariatu pracowniczego, jak i sami ochotnicy obserwuj膮 wzrost znaczenia kwali铿乲acji zawodowych i kompetencji uzyskiwanych podczas pracy. Szczeg贸lnie ludzie m艂odzi, wchodz膮cy na rynek pracy, osoby zagro偶one wykluczeniem spo艂ecznym, maj膮ce najwi臋ksze trudno艣ci w znalezieniu zatrudnienia, jak r贸wnie偶 pracownicy 铿乺m dzia艂aj膮cy wolontariacko w ramach wolontariatu pracowniczego, doceniaj膮 kszta艂towane poprzez wolontariat umiej臋tno艣ci i postawy przydatne w pracy zawodowej.

By Ci臋 w tym wesprze膰, przygotowali艣my dla Ciebie Portfolio 鈥 indeks umiej臋tno艣ci wolontariackich, kt贸re pomo偶e Ci ukierunkowa膰 w艂asny rozw贸j zawodowy poprzez wolontariat, odkry膰 Tw贸j potencja艂 zawodowy, u艣wiadomi膰 i oceni膰, jakie kwali铿乲acje zdoby艂e艣 podczas dzia艂a艅 wolontariackich lub jakie posiadane kompetencje predysponuj膮 Ci臋 do wolontariat.
Je艣li my艣lisz o wej艣ciu lub powrocie na rynek pracy b膮d藕 te偶 o zmianie zawodu, wolontariat mo偶e by膰 wa偶nym etapem w zdobyciu do艣wiadczenia, umiej臋tno艣ci i referencji. Jako jedna z form edukacji nieformalnej daje mo偶liwo艣膰 wypr贸bowania si艂 w r贸偶nych dziedzinach 偶ycia spo艂ecznego i pozwala na zbadanie nowych obszar贸w pracy.

Portfolio to zeszyt 膰wicze艅 zawieraj膮cy testy i wskaz贸wki, kt贸re pozwol膮 Ci samodzielnie zdiagnozowa膰 swoje potrzeby i motywacje oraz ukierunkowa膰 sw贸j rozw贸j. Mamy nadziej臋, 偶e wykonuj膮c zaproponowane przez nas 膰wiczenia, lepiej poznasz siebie, i 偶e b臋dzie to pierwszy krok do kszta艂towania Twojej w艂asnej kariery zawodowej.

Jak by膰 dobrym wolontariuszem
Decyduj膮c si臋 na wolontariat wa偶ne jest, aby艣 przestrzega艂 pewnych zasad, kt贸re charakteryzuj膮 dzia艂alno艣膰 wolontariuszy. Zosta艂y one okre艣lone w Karcie Etycznej Wolontariusza. Jest to nieformalny kodeks post臋powania wolontarystycznego, wskazuj膮cy na regu艂y i normy, kt贸rymi ka偶dy wolontariusz powinien si臋 kierowa膰.

Karta etyczna wolontariusza

 • B臋d臋 wype艂nia膰 wszystkie zadania zwi膮zane z przyj臋t膮 rol膮.
 • Nie b臋d臋 sk艂ada膰 obietnic, kt贸rych nie jestem w stanie spe艂ni膰.
 • W przypadku niemo偶no艣ci wywi膮zania si臋 ze zobowi膮za艅, poinformuj臋 o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
 • Zachowam dyskrecj臋 w sprawach prywatnych, b臋d臋 unika膰 zachowa艅, kt贸re mog膮 by膰 niew艂a艣ciwie rozumiane.
 • B臋d臋 otwarty na nowe pomys艂y i sposoby dzia艂ania.
 • Wykorzystam szans臋 poznania i nauczenia si臋 nowych rzeczy od innych os贸b.
 • Nie b臋d臋 krytykowa膰 rzeczy, kt贸rych nie rozumiem.
 • B臋d臋 pyta膰 o rzeczy, kt贸rych nie rozumiem.
 • B臋d臋 dzia艂a膰 w zespole.
 • B臋d臋 osob膮, na kt贸rej mo偶na polega膰.
 • B臋d臋 pracowa膰 lepiej i z wi臋ksz膮 satysfakcj膮, wykonuj膮c to, czego si臋 ode mnie oczekuje.
 • B臋d臋 ch臋tnie uczy膰 si臋. Wiem, 偶e nauka jest nieod艂膮czn膮 cz臋艣ci膮 ka偶dej dobrze wykonanej pracy.
 • B臋d臋 uczestniczy膰 w obowi膮zkowych spotkaniach.
 • Postaram si臋 by膰 bardzo dobrym wolontariuszem.

Jak mog臋 dzia艂a膰

Mo偶esz pracowa膰 wsz臋dzie tam, gdzie Twoja pomoc jest potrzebna i oczekiwana na przyk艂ad w plac贸wkach pomocy spo艂ecznej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, ekologii, sportu i wielu innych. Jedynym obszar, w kt贸ry nie mog膮 anga偶owa膰 si臋 wolontariusze to obszar dzia艂alno艣ci gospodarczej 鈥 czyli wolontariusze nie mog膮 wspiera膰 dzia艂alno艣ci nastawionej na zysk.

Tak, jak istnieje wiele r贸偶norodnych miejsc, w kt贸rych pomagaj膮 wolontariusze, tak jest te偶 bardzo wiele czynno艣ci, kt贸re wykonuj膮. Mo偶esz np. opiekowa膰 si臋 chorymi, udziela膰 bezp艂atnych korepetycji, organizowa膰 festyny, wystawy, wykonywa膰 prace biurowe, udziela膰 porad prawnych, s臋dziowa膰 na zawodach sportowych. Rodzaj wykonywanych prac zale偶y od potrzeb organizacji, plac贸wek, ich bene铿乧jent贸w oraz Twoich umiej臋tno艣ci. Mo偶esz by膰 odpowiedzialnym za: konkretne zadanie, jaki艣 wycinek dzia艂alno艣ci/projektu np. rozmowy rekrutacyjne z kandydatami do projektu, prowadzenie tematycznych zaj臋膰 z m艂odzie偶膮 (np. gotowanie, haftowanie, historia), adresowanie kopert, konsultowanie w dziedzinie, w kt贸rej masz do艣wiadczenie lub koordynowanie jakiego艣 przedsi臋wzi臋cia np. prowadzenie klubu dyskusyjnego, 艣wietlicy 艣rodowiskowej, organizowanie imprezy okoliczno艣ciowej.

Jako przysz艂y wolontariusz, zbadaj swoje lokalne 艣rodowisko i sprawd藕, gdzie mo偶e by膰 potrzebna Twoja pomoc oraz co konkretnie w tym miejscu mo偶esz robi膰. W tym celu mo偶esz r贸wnie偶 skontaktowa膰 si臋 z najbli偶szym Centrum Wolontariatu, urz臋dem swojego miasta lub gminy, para铿伳, o艣rodkiem pomocy spo艂ecznej, albo organizacj膮 pozarz膮dow膮 dzia艂aj膮c膮 w Twoim 艣rodowisku. Mo偶esz te偶 czerpa膰 inspiracje z przyk艂ad贸w dzia艂a艅, kt贸rych nie brakuje w Internecie.

Pami臋taj, przy planowaniu zakresu Twojej pracy wolontariusza, nie powiniene艣 podejmowa膰 obowi膮zk贸w pracownik贸w etatowych w danej organizacji. Twoja dzia艂alno艣膰 powinna by膰 uzupe艂nieniem ich pracy, a Twoja osoba wsparciem dla personelu.